Kratka zgodovina župnije

Ko je cesar Franc Jožef potoval po svojem cesarstvu, je prišel na Halerjev hrib. Ozrl se je po »dolini šmarski« in svojim spremljevalcem dejal: “Poglejte, to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu.”

Ime kraja – centra občine je prvič zapisano leta 1236, in sicer latinsko kot “Sancta Maria”. Pravijo, da je bilo nekoč v šmarski dolini veliko jezero in da so na njegovem otoku pozidali Škapulirsko kapelo. Od tod naj bi bilo ime “Marija na jezeru”. Cerkev in druge trške hiše stojijo na okamnelih jelšah, od koder naj bi izviralo ime “Šmarje na Jelšah”. Ker pa se tudi dvorec na zahodu imenuje po jelšah (dvorec Jelše oz. Jelšingrad), je dobil kraj ime, kot ga ima še danes – Šmarje pri Jelšah.

Z dvorcem Jelše je tesno povezana zgodovina kraja v srednjem veku, saj skupaj s cerkvami priča o bogati srednjeveški kulturnozgodovinski zakladnici.
Leta 1875 je bilo Šmarje pri Jelšah povzdignjeno v trg, dobilo pa je tudi pomembne sodne in upravne službe. Med obema svetovnima vojnama je bil v Šmarju sedež velikega Sreza, ki je imel pomembno upravno vlogo v Kraljevini SHS. Leta 1958 so tedanji občini Šmarje priključili še občini Rogaška Slatina in Kozje in tako je bilo Šmarje pri Jelšah do konca leta 1994 središče nove velike občine, ki se je nato razdelila na šest manjših.

Meje zdajšnje občine so zarisane od konca leta 1994, sam kraj pa je kljub temu ohranil vlogo upravnega središča nekdanje občine, danes upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki združuje šest občin Obsotelja in Kozjanskega. V Šmarju imajo svoj sedež tudi drugi uradi in zavodi, kot so zavod za zdravstveno zavarovanje, enota republiškega zavoda za zaposlovanje, območna obrtna zbornica, sodišče, notar, policija, inšpekcijske službe, enoti davčne in geodetske uprave, pa tudi banka in zavarovalnice. V Šmarju delujejo zdravstveni dom, lekarna in center za socialno delo, dom starejših občanov in veterinarska postaja.
Kot kraj z bogatim kulturnim izročilom se Šmarje ponaša s svojo knjižnico, kinom, kulturnim domom, matično osnovno šolo, najstarejšo lokalno radijsko postajo Štajerski val ter še in še.