S ČUTOM ZA HVALEŽNOST ZAZRTI V PRIHODNOST

Kljub križem in preizkušnjam biti hvaležen

Prva nedelja v mesecu novembru je zahvalna nedelja. Letošnje leto je bilo zaznamovano z vremenskimi ujmami, ko so dele naše domovine zadele neseče: uničujoč veter, toča, katastrofalne poplave, zemeljski plazovi … Vse to je povzročilo velike spremembe in škodo v naravi, pa tudi na infrastrukturi in na rezličnih objektih. Po drugi strani pa doživljamo, kako se ob preizkušnjah znova in znova pokažeta naša medsebojna solidarnost in čut za pomoč. To se je ob zadnjih nesrečah otipljivo pokazalo tudi prek gasilskih društev, Karitas, Rdečega križa, Civilne zaščite, neštetih podjetnkov, vojske… Pravzaprav pa je bilo pri vsem tem v ozadju odločilno čutenje posameznikov, darovalcev, ki so odprli svoja srca in na takšen ali drugačen način pomagali.

Čutimo, kako se je tudi za čut solidarnosti treba Bogu zahvaljevati! Zahvala se rodi, ko človek v sebi začuti, da je on sam postal deležen daru. Če s tega zornega kota gledamo na življenje, potem zahvala postane vodilna misel v življenju. Vse prevečkrat pa ljudje pojmovanje hvaležnosti zožimo zgolj na vidik materialnih dobrin.

Prva zahvala, ki gre Bogu, je zahvala za dar življenja. Živimo, ker nas je nekdo poklical v življenje in nam ga na koncu koncev tudi podaril. Vsak izmed nas srečuje osebe, ki nam izkazujejo pozornost in ljubezen. Tudi človeška bližina in prijateljstvo sta darova, za katera moramo biti v vsakem trenutku hvaležni.

Če smo sposobni iskrene in pristne hvaležnosti, potem tudi svet okoli nas postane prijaznejši in postopamo tudi boljši, naši odnosi trdnejši, saj s svojo hvaležnostjo na otipljiv način kažemo, kako ljudje drug drugega potrebujemo in s tem spletamo in utrjujemo medsebojne odnose. Povezani v trdno skupnost doživljamo, da kljub težkim trenutkom, ki se lahko zgrnejo na nas, nismo prepuščeni samemu sebi, ampak smo obdani z bližnjimi, z njihovo pozornostjo, ljubeznijo, ki se odraža tudi v sočutju med nami. Tem bolj to velja za živo, dejavno krščansko občestvo.

Ko človek začne razmišljati v tej smeri, hitro začuti, kako so stvari med seboj povezane in kako se prepletajo. Vsak član skupnosti naj bi torej težil k temu, da bi mogel prispevati svoj nanadomestljivi delež v svojih trenutnih razmerah. V tem smislu nas Jezus v evangeliju vabi in spodbuja, naj bi povsod in vedno gradili na trdnem temelju, na skali. Pot sreče in uresničenja je sv. apostol Pavel opisal ob koncu svojih pisem, ko pravi: »V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte« (1 Tes 5,17-19). Ne ugašajte Duha – lep program za življenje vsakega človeka! Ne ugašati Duha, ki ga imamo v sebi, to nas znova in znova pripelje do pristne hvaležnosti.

(Msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit, SSŠ 11/2023, str. 209)

 

Dragi bratje in sestre.

Letošnje leto je vremensko zelo neugodno in težko. Kljub preizkušnjam s katerimi se srečujemo, pa naj bo to zaradi vremena, bolezni, nerazumevanja ali česa drugega pa ima vsak od nas tudi razlog za zahvalo. Kot župnik štirih župnij se želim najprej zahvaliti sobratoma Janezu Kozincu in Janezu Zupancu, da po svojih močeh pomagata pri pastoralnem delu v naših župnijah: za daritev sv. maše, za delitev zakramentov, za vodenje ministrantske skupine, za pripravo župnijskega glasila, za lepo in prijetno sobivanje v župnišču. Zahvaljujem se tudi »propedevtikom«, da s svojo mladostjo, veseljem in petjem prinašajo svežino v župnišče.

Vsi duhovniki pa se zahvaljujemo vsem sodelavcem, da na različne načine sodelujete pri verskem, pastoralnem in gospodarskem življenju župnije.

Hvala vsem bogoslužnim in liturgičnim sodelavcem: pevkam in pevcem odraslega mešanega cerkvenega pevskega zbora, cerkvenemu pevskemu zboru Amani, otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru in vsem njihovim voditeljem.

Hvala vsem organistkam in organistu ter zborovodkinjam, kitaristom, bralcem božje besede, ministrantom.

Hvala članom Župnijskega pastoralnega sveta, ključarjem, pastoralnemu asistentu in katehetu Marku, katehistinji Luciji, mežnarju Vanču, g. Nacu in vsem, ki skrbite za čistočo in lepoto naših cerkva in veroučnih prostorov, za pranje bogoslužnega perila.

Hvala sodelavkam in sodelavcem Župnijske Karitas.

Hvala mladincem, animatorjem in vsem, ki prispevate svoj delež za lep in dober potek oratorija, za pripravo in vodenje »Alfe« za birmance in še …

Hvala vsem, ki ste pomagali in pomagate pri obnovi podružnične cerkve sv. Barbare.

Hvala za vaše darove, ki jih ob nedeljah, praznikih in pogrebih namenjate za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare in za potrebe župnije. Hvala, ker priskočite na pomoč pri delovnih akcijah: pri košnji travnika okoli kapelic k sv. Roku, pri vzdrževanju in urejanju vinograda, za urejenost okoli župnišča in še kje. Hvala, ker nam duhovnikom naredite veliko dobrega in skrbite za nas, da nas povabite na kosilo… Hvala družinam, ki nam nudite prehrano.

Hvala za likanje in za vse dobrote, ki se znajdejo v zamrzovalniku.

Naj bo Bog bogat plačnik za vsa vaša dobra dela.

Ta zahvala pa je tudi prošnja, da bi še naprej lepo sodelovali in skupaj delali za rast Božjega kraljestva med nami.

hvaležni vaši duhovniki

 

MOLITVENO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN KLJUČARJEV

V ponedeljek, 6. novembra ob 19. uri je v veroučni učilnici pri župnišču redno mesečno molitveno srečanje za člane ŽPS in ključarje. Lepo vabljeni.

 

SREČANJE KARITAS

Konec meseca novembra obhajamo Teden Karitas. V sredo, 8. novembra ob 18. uri je sestanek sodelavk in sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni.

 

MINISTRANTI

Ministranti imajo v sredo, 8. novembra ob 17. uri redno srečanje. Radi bi, da bi se povečalo število ministrantov, zato vabljeni tudi novi člani. Lepo vabljeni.

 

PRIREDITEV POZDRAV VINU

Društvo vinogradnikov Trta vabi v nedeljo, 12. novembra na prireditev Pozdrav vinu. Ob 10.15 uri bo sveta maša z blagoslovom vina. Lepo povabljeni.

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV

V mesecu novembru skrbijo za župnijsko cerkev in veroučne prostore verniki iz Sotenskega in Vodenovega.